Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób kontaktowych)

Niniejszym informujemy Panią / Pana o tym, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych jest spółka Scalo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 251A, 53-234 Wrocław, numer KRS: 0000290107 („Scalo”);2)          W Scalo został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować mailowo pod następującym adresem: iod@scalosoft.com. Może się Pani / Pan z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych;3)          Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania lub utrzymania kontaktu z podmiotem, w ramach którego wyznaczono Panią / Pana jako osobę kontaktową lub w odniesieniu do którego Scalo uznało Panią / Pana za osobę kontaktową w oparciu o posiadane przez Scalo informacje. W ramach komunikacji z Panią / Panem Scalo może realizować w szczególności działania marketingowe lub informacyjne wobec podmiotu, dla którego Pani / Pan została uznana za osobę kontaktową. W uzasadnionych przypadkach Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Scalo w celu ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  4)          Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dotyczyć będzie w szczególności Pani / Pana służbowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail). Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych może dotyczyć również innych danych podanych przez Panią / Pana w ramach korespondencji;

  5)          Pani / Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Scalo od podmiotu, dla którego można Panią / Pana uznać za osobę kontaktową lub z publicznie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa tego podmiotu lub portale internetowe dotyczące zatrudnienia (np. LinkedIn);

  6)          Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie związanej z uzasadnionym interesem administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość nawiązania lub utrzymania kontaktu z podmiotem, dla którego można Panią / Pana uznać za osobę kontaktową, a także w stosownych przypadkach konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 litera f RODO);

  7)          Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ustania celów, w których zostały zebrane. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalony z uwzględnieniem potrzeb biznesowych Scalo w zakresie kontaktu z podmiotem, dla którego można Panią / Pana uznać za osobę kontaktową;

  8)          Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Scalo odpowiedzialni za realizację obowiązków dotyczących kontaktu z podmiotem, dla którego można Panią / Pana uznać za osobę kontaktową, a w określonych przypadkach mogą być to również podwykonawcy Scalo, którzy realizują w imieniu Scalo obowiązki w tym zakresie;

  9)          Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

  10)       W oparciu o przetwarzane dane osobowe Scalo nie będzie podejmowało decyzji w sposób zautomatyzowany, a przetwarzane dane nie będą wykorzystywane do profilowania;

  11)       Ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani / Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  12)       Przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; kancelaria@uodo.gov.pl).

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.